دکتور مصطفی جان بزرکی

خریج الطب العام من جامعه أرومیه و طهران
أخصائی الجراحه من جامعه شهید بهشتی
زماله إختصاص عملیات بلاستیکیه و ترمیمیه من مشهد و طهران